หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
 

แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)  
<<
>>
X
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ด้วยพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 16 และมาตรา 17 บัญญัติให้เทศบาลตำบล มีอำนาจหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ภายใต้การกำกับตรวจสอบ ดูแล ของหน่วยงานรัฐ และผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 กำหนดว่า “แผนพัฒนา” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ความหมายของแผนพัฒนาท้องถิ่น ไว้ดังนี้
“แผนพัฒนาท้องถิ่น ” หมายความว่า แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน  ได้เล็งเห็นความจำเป็นและความสำคัญเกี่ยวกับการจัดทำการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงจัดทำการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ขึ้น ซึ่งถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 ข้อ 17 โดยผ่านกระบวนการจัดทำประชาคมท้องถิ่น และสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) ฉบับนี้จะได้ใช้เป็นแนวทางการจัดทำงบประมาณประจำปี และตอบสนองความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 ต.ค. 2560 เวลา 13.20 น. โดย ศิริลักษณ์@naxsolution.com

แก้ไขข่าว ณ. วันที่ 17 ก.พ. 2563 เวลา 14.04 น. โดย คุณ สุพร อภิธรรมภิวัตน์

ผู้เข้าชม 260 ท่าน

 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

ลำดับภาพที่ 1/11

ลำดับภาพที่ 2/11

ลำดับภาพที่ 3/11

ลำดับภาพที่ 4/11

ลำดับภาพที่ 5/11

ลำดับภาพที่ 6/11

ลำดับภาพที่ 7/11

ลำดับภาพที่ 8/11

ลำดับภาพที่ 9/11

ลำดับภาพที่ 10/11

ลำดับภาพที่ 11/11
<<
>>
X
 
 
   
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10