หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาหินซ้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
  
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  
 

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 27 กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา  ซึ่งเป็นแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครอง  ส่วนท้องถิ่น ซึ่งแสดงถึง วิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ ซึ่งระเบียบการจัดทำแผนฯได้กำหนดให้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีเป็นแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณในแต่ละปี นอกจากนี้ยังได้กำหนดให้จัดทำ แผนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงานโครงการ กิจกรรม ที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณ เพื่อให้ทราบกิจกรรมการพัฒนาในพื้นที่ดำเนินการ โดยให้จัดทำเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสมหรือได้รับแจ้งแผนงาน/โครงการจากหน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณนั้น
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ขึ้นเพื่อใช้เป็นคู่มือในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ได้ตั้งงบประมาณไว้ซึ่งจะช่วยให้การบริหารจัดการแผนงาน โครงการต่าง ๆ ให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

****************************************************

เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้จัดทำ

 

ข่าว ณ. วันที่ 5 ต.ค. 2566 เวลา 15.38 น. โดย คุณ สุพร อภิธรรมภิวัตน์

ผู้เข้าชม 18 ท่าน

 
 
 
   
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10