หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาหินซ้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
 


 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ฉบับทบทวน ครั้งที่ 1/2566  
<<
>>
X
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกาศใช้แผนฯ
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

          เนื่องด้วยพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 50 (9) และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 หมวด 2 มาตรา 16 (1) ประกอบกับตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดความหมายของ แผนพัฒนาท้องถิ่น หมายความว่าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าโดยให้ความหมายรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน โดยคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ดำเนินการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องเพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหาความต้องการประเด็นการพัฒนาและประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้นำข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาจากหน่วยงานต่างๆ มาประกอบในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน จะใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 เป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมและงบประมาณจากเงินสะสมในช่วงของแผนนั้น รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ทบทวน ครั้งที่ 1/2566 ของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มิ.ย. 2566 เวลา 15.12 น. โดย คุณ สุพร อภิธรรมภิวัตน์

ผู้เข้าชม 89 ท่าน

 
 
   
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10