หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาหินซ้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
   
 
 


 
แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  
<<
>>
X
แผนดำเนินงาน 2566
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

                    ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 หมวด 5 ข้อ 27 กำหนดให้แผนการดำเนินงานให้จัดทำให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม หรือได้รับแจ้งแผนงานและโครงการจากหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นๆ ที่ต้องดำเนินการในพื้นที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณนั้น

                    การจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ. 2566 ของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อนถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือควบคุมในการบริหารและการดำเนินงานของผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นไปย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยแผนการดำเนินงานมีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดที่รวบรวมจากโครงการ และกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ ของทุกส่วนราชการที่ต้องดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมทั้งโครงการ/กิจกรรมของหน่วยราชการ ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคหรือหน่วยงานอื่นที่มาดำเนินการในพื้นที่ ทำให้ทราบถึงแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2566 ของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ซึ่งจะก่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานมากขึ้น ลดความซ้ำช้อนของโครงการ มีการประสานและบูรณาการทำงานกับหน่วยงานอื่น สามารถจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการในแผนการดำเนินงานประจำปีและเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเมื่อสิ้นปีงบประมาณมีความสะดวกมากขึ้น ทั้งนี้ แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ ศ. 2566 ฉบับนี้ สำเร็จลงได้ด้วยความร่วมมือจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกขั้นตอนเทศบาลตำบลเขาหินช้อน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนการฉบับนี้จะเป็นกรอบและแนวทางการพัฒนาที่ตรงต่อความต้องการสามารถพัฒนาให้เกิดยั่งยืนและเกิดประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของแต่ละส่วนราชการ ต่อไป

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 ม.ค. 2566 เวลา 08.55 น. โดย คุณ สุพร อภิธรรมภิวัตน์

ผู้เข้าชม 61 ท่าน

 
 
   
     
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10