หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA)
 
ITA ปี พ.ศ.2566
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อมูลพื้นฐาน
ข้อ URL คำอธิบาย
o1 โครงสร้าง https://www.khaohinsorn.go.th/... URL ที่ 1 = คลิกที่เมนู บุคลากร  โครงสร้างองค์กร จะแสดงข้อมูลโครงสร้างขององค์กร
o2. ข้อมูลผู้บริหาร https://www.khaohinsorn.go.th/... https://www.khaohinsorn.go.th/... https://www.khaohinsorn.go.th/... https://www.khaohinsorn.go.th/... URL ที่ 1 = คลิกที่เมนู บุคลากร  ผู้บริหาร จะแสดงข้อมูลของผู้บริหาร
URL ที่ 2 = คลิกที่เมนู ผู้บริหาร จะขึ้นรูปภาพของผู้บริหาร ให้เลื่อนลูกศรชี้ไปที่รูปภาพ และกดคลิกตรงรูปภาพ  จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบ
URL ที่ 3 = คลิกที่เมนู บุคลากร  หัวหน้าส่วนราชการ จะแสดงข้อมูลของหัวหน้าส่วนราชการ
URL ที่ 4 = คลิกที่เมนู หัวหน้าส่วนราชการ จะขึ้นรูปภาพของหัวหน้าส่วนราชการ ให้เลื่อนลูกศรชี้ไปที่รูปภาพ และกดคลิกตรงรูปภาพ จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบ
o3. อำนาจหน้าที่ https://www.khaohinsorn.go.th/... URL ที่ 1 = คลิกที่เมนู ข้อมูลหน่วยงาน  เกี่ยวกับเทศบาล  อำนาจหน้าที่  จะแสดงข้อมูลอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ภายใต้พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496
o4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน https://www.khaohinsorn.go.th/... https://www.khaohinsorn.go.th/... URL ที่ 1 = คลิกที่เมนู แผน  แผนพัฒนาท้องถิ่น  จะแสดงหน้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี พ.ศ.2566-2570
URL ที่ 2 = จะแสดงรายละเอียดของแผนฯ  อาทิ ยุทธศาสตร์/โครงการ/งบประมาณ
o5 ข้อมูลการติดต่อ https://www.khaohinsorn.go.th/... URL ที่ 1 = คลิกที่เมนู ข้อมูลหน่วยงาน  เกี่ยวกับเทศบาล  ติดต่อ  จะแสดงข้อมูล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์/โทรสาร เว๊ปไต์ อีเมล และรูปถ่ายแผนที่ดาวเทียม
o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง https://www.khaohinsorn.go.th/... https://www.khaohinsorn.go.th/... https://www.khaohinsorn.go.th/... https://www.khaohinsorn.go.th/... URL ที่ 1 = คลิกที่เมนู ระเบียบ  กฎหมายที่เกี่ยวข้อง จะแสดงข้อมูลกฎหมายที่เทศบาลใช้ปฏิบัติและดำเนินการตามระเบียบ อาทิ
URL ที่ 2 = พระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการฯ
URL ที่ 3 = พระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ
URL ที่ 4 = ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีทีี่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ
การประชาสัมพันธ์
ข้อ URL คำอธิบาย
o7 ข่าวประชาสัมพันธ์ https://www.khaohinsorn.go.th/... https://www.khaohinsorn.go.th/... https://www.khaohinsorn.go.th/... URL ที่ 1 = คลิกที่เมนู ข่าวสาร  ข่าวประชาสัมพันธ์
URL ที่ 2 = คลิกที่เมนู ข่าวสาร  ข่าวกิจกรรม
URL ที่ 3 = คลิกที่เมนู ข่าวสาร  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
เทศบาลฯ มีการแสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ของเทศบาลทั้งหมด ในช่องทาง
1.ข่าวประชาสัมพันธ์
2.ข่าวกิจกรรม
3.ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง ฯลฯ
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
ข้อ URL คำอธิบาย
o8 Q&A https://www.khaohinsorn.go.th/... https://www.khaohinsorn.go.th/... URL ที่ 1 = เลื่อนลงมากลางเว๊ปไซต์ คลิกที่เมนู กระดานสนทนา  อยู่ระหว่าง ข่าวสารในเครือข่าย และ ประกาศจากระบบ e-GP คลิก ดูทั้งหมด จะแสดงหัวข้อกระดานสนทนาทั้งหมด
URL ที่ 2 = คลิกที่เมนู เงินคนชรา  จะแสดงถึงการสอบถามข้อมูลผ่านทางเว๊ปไซต์
o9 Social Network https://www.khaohinsorn.go.th/... URL ที่ 1 = หน้าหลักของเว๊ปไซต์ ทต.เขาหินซ้อน
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน มีช่องทางการติดต่อนอกจากเว๊ปไซต์ คือ
Facebook ตำแหน่งจะวางอยู่ด้านบนหน้าจอเว๊ปไซต์ (อยู่ติดกับเมนูหน้าหลัก) สามารถคลิกเข้าเชื่อมต่อกับ Facebook ของเทศบาลฯ ได้เลย  (Facebook ชื่อ เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน ฉะเชิงเทรา)
o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล https://www.khaohinsorn.go.th/... https://www.khaohinsorn.go.th/... https://www.khaohinsorn.go.th/... https://www.khaohinsorn.go.th/... URL ที่ 1 = คลิกที่เมนู ระเบียบ  ประกาศ กดไปหน้า 2  (วันที่ 27 ธันวาคม 2565)  ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
URL ที่ 2 = ไฟล์ประกาศ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
URL ที่ 3 = คลิกที่เมนู ข่าวสาร  ข่าวประชาสัมพันธ์ (วันที่ 27 ธันวาคม 2565)  นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
URL ที่ 4 = ไฟล์นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
 
  (1)     2      3      4      5