หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาหินซ้อน ใช้คุ้กกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุ้กกี้
ยอมรับ
วิสัยทัศน์ ทต.เขาหินซ้อน
"เขาหินซ้อนเมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจเฟื่องฟู
บูรณาการแหล่งท่องเที่ยว แหล่งความรู้ทันสมัย
โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล"
นายพิษณุพงษ์ เศรษฐวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลเขาหินซ้อน
ศาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
1
2
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดส ว 640 ลว. 30 ธันวาคม 2564 การจัดทำแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และฝนทิ้งช่วง ปี 2565  [ 30 ธ.ค. 2564 ]  
0023.5/ว8698 ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ แนบ1 ] [ แนบ2 ]  [ 16 มิ.ย. 2564 ]  
 คู่มือการปฏิบัติงาน  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแลใช้ร่วมกัน อบจ เทศบาล อบต  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแล อบต  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแลเทศบาล  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 คู่มือกำกับดูแล อบจ  [ 24 มี.ค. 2564 ]  
 แจ้งมติ ก.ท.จ. ก.อบต.จ. แผนอัตรากำลัง 3 ปี  [ 6 ต.ค. 2563 ]  
 1-ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-ประกาศหลักเกณฑ์การให้ออกจากราชการ  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 1-ประกาศการลงโทษทางวินัย  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-ประกาศการลงโทษทางวินัย  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 1-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
 2-การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 29 ม.ค. 2563 ]  
ฉช 0023.2/ว 862 การบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 17 ก.ย. 2562 ]  
ฉช 0023.5/ว 3928  แนวทางปฏิบัติการควบคุมดูแลการใช้ User และ Password เข้าใช้งานในระบบ e-LAAS  [ 15 ส.ค. 2562 ]  
เอกสารประกอบเสนอ ก.จังหวัด พิจารณา เฉพาะจังหวัดฉะเ เอกสารประกอบเสนอ ก.จังหวัด พิจารณา เฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา  [ 9 ส.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.2/ว723 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2562  [ 2 ส.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.2/ว3688 การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 31 ก.ค. 2562 ]  
ฉช 0023.1/ว3655 การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2562  [ 31 ก.ค. 2562 ]  
 
 
 
ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัศจรรย์ ๑,๐๐๐ วัน Plus สู่ 6,500 วัน ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว367  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กพส. มท 0810.7/ว384  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อรับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ เนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 กสธ. มท 0819.2/ว359  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว372 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
รายงานผลการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัญญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้วยระบบ ThaiQM ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว317 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนมกราคม 2566 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว383 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2565 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว340 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กสว. มท 0820.2/ว370 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ปรับปรุงการรายงานข้อมูลถังขยะเปียก ลดโลกร้อนในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ปรับปรุงระบบแจ้งเตือน) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว369  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี 2566 สน.บถ. มท 0809.4/ว368  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าปฏิบัีติงานในโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว364 [เอกสารแนบ]  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว322  [ 27 ม.ค. 2566 ]
ข้อเสนอการดำเนินงานด้านสุขภาพช่องปาก สำหรับ สอน./รพ.สต. ที่ถ่ายโอนให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว321  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การขอข้อมูลการจัดการเรียนการสอนรูปแบบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว348  [ 27 ม.ค. 2566 ]
การเรียกรายงานตัวพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร สน.บถ.  [ 26 ม.ค. 2566 ]
การเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 สน.บถ. [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ (ในเขต)] [บัญชีเรียกมารายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง (ข้ามเขต)]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
โครงการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเชิงพหุวัฒนธรรมศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 กศ. มท 0816.4/ว324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว339  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ประชาสัมพันธ์อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19 กศ. มท 0816.3/ว338 [รายละเอียดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 19]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
แนวทางปฏิบัติสำหรับการส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว320 [เอกสารแนบ]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว337  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง กพส. มท 0810.6/ว278  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว318  [ 26 ม.ค. 2566 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ครั้งที่ 3 กศ. มท 0816.2/ว306  [ 26 ม.ค. 2566 ]
บัญชีรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) รุ่นที่ 29-30 สน.คท. มท 0808.3/ว328 [รุ่นที่ 29 - 30]  [ 26 ม.ค. 2566 ]
 
 
 
 
 
 
   
               
 
อบต.เขาหินซ้อน ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
ทต.ท่าถ่าน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 หลักสูตร การทำขนม [ 30 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 1 
อบต.คู้ยายหมี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่3 /2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าถ่าน ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อน [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 0 
อบต.คู้ยายหมี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคู้ยายหมี เรื่อง การขายพัสดุประเภทครุภัณฑ์ ที่ชำรุด แ [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
อบต.คู้ยายหมี พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และปล่อยปลา เพื่อบำเพ็ญกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระ [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 2 
ทต.เขาหินซ้อน ช่องทางการตอบ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.ลาดกระทิง อบต.ลาดกระทิงร่วมกับ วัดห้วยน้ำทรัพย์ (พระธาตุวาโย) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริ [ 26 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 15 
ทต.เขาหินซ้อน ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แอปพลิเคชันทราฟฟี่ฟองดูว์ (โ [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 11 
อบต.เขาหินซ้อน ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีประชาคมท้องถิ่นระดับหมู่บ้านและตำบล พ.ศ.2566 [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าถ่าน แบบแจ้งข้อมูลรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 25 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 9 
อบต.เขาหินซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาหินซ้อนประชาสัมพันธ์ เรื่อง PEA ปรับลดอัตราค่าบริการรายเ [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 6 
ทต.เขาหินซ้อน ลงพื้นที่ติดตามการปรับภูมิทัศน์ บริเวณชุมชนสวนกิตติ [ 24 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
ทต.ท่าถ่าน การประชาคมหมู่บ้านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัย ในปี 2565 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 3 
อบต.คู้ยายหมี ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่2/2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]    อ่าน 7 
   
เงินคนชรา (15 ม.ค. 2566)    อ่าน 612  ตอบ 4  
เว็บไซต์ ทต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เปิดให้บริการแล้วค่ะ (22 ธ.ค. 2565)    อ่าน 3024  ตอบ 0  
ประชาสัมพันธ์เสียงไร้สายไม่ได้ยินเลย (22 ธ.ค. 2565)    อ่าน 89  ตอบ 4  
ที่พักนครนายก ที่พักบรรยากาศชิวๆ (11 มี.ค. 2565)    อ่าน 40  ตอบ 0  
อย่า 2 มาตราฐาน (9 มี.ค. 2565)    อ่าน 70  ตอบ 2  
หน้าเว็บมีไว้เพื่อประกาศอะไรบ้าง? (9 มี.ค. 2565)    อ่าน 66  ตอบ 1  
เกิดเหตุไฟไหม้โทรได้ที่เบอร์ไหนครับ (3 ก.พ. 2565)    อ่าน 65  ตอบ 1  
ช่องทางเสนอะแนะปัญหา หรือแนวทางการบริหารจัดการเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (2 ก.พ. 2565)    อ่าน 60  ตอบ 0  
การเก็บขยะของเทศบาล (2 ก.พ. 2565)    อ่าน 63  ตอบ 1  
สถานที่ท่องเที่ยวในตำบลเขาหินซ้อน (26 ม.ค. 2565)    อ่าน 66  ตอบ 1  
ชี้แจงเรื่องการตั้งกระทู้ (25 ม.ค. 2565)    อ่าน 59  ตอบ 1  
การเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลเขาหินซ้อน (8 มี.ค. 2564)    อ่าน 140  ตอบ 0  
แนะนำ-ติชม การให้บริการ การติดต่องาน ของ ทต.เขาหินซ้อน (8 มี.ค. 2564)    อ่าน 147  ตอบ 0  
ทต.เขาหินซ้อน & อบต.เขาหินซ้อน (26 ส.ค. 2563)    อ่าน 270  ตอบ 0  
ท่านต้องการให้ ทต.เขาหินซ้อน พัฒนาด้านใดมากที่สุด (21 ก.พ. 2563)    อ่าน 325  ตอบ 1  
   


ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) กองการศึกษา [ 24 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(ถังขยะพลาสติก) มีความจุไม่ [ 23 ม.ค. 2566 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเตอร์) กองคลัง โดยวิธีเฉ [ 17 ม.ค. 2566 ]จ้างเหมาบุคคลธรรมดา ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กของศ [ 13 ม.ค. 2566 ]ซื้อแบตเตอรี่ รถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน 81-407 [ 10 ม.ค. 2566 ]จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 7590 โ [ 5 ม.ค. 2566 ]ซื้อซื้อวัสดุก่อสร้าง (ยางมะตอยสำเร็จรูป โดยวิธีเฉ [ 29 ธ.ค. 2565 ]ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถยนต์ตรวจ [ 20 ธ.ค. 2565 ]จ้างเหมาจัดทำบอร์ดทำเนียบผู้บริหาร โดยวิธีเฉพาะเจา [ 19 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 2 ธ.ค. 2565 ]ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาดำเนินการตามโครงการซ่อมผิวจราจรแอสฟัลท์ติก [ 28 พ.ย. 2565 ]จ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี LTAX-GI [ 15 พ.ย. 2565 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะ [ 15 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาแรงงานประจำรถขยะ (พนักงานประจำท้ายรถขย [ 1 พ.ย. 2565 ]จ้างจ้างเหมาแรงงานประจำรถขยะ (พนักงานประจำท้ายรถขย [ 1 พ.ย. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โซฟา) จำนวน 1 ตัว โดยวิธีเฉพ [ 27 ต.ค. 2565 ]ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(เก้าอี้ทรงสูง) สำหรับห้องประช [ 27 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ (พนักงานประจำท้ายรถขยะ) โด [ 10 ต.ค. 2565 ]จ้างเหมาคนงานประจำรถขยะ (พนักงานประจำท้ายรถขยะ) โด [ 5 ต.ค. 2565 ]

   
 
 
 
 


 
  ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการของงาน กองคลัง ที่ท่านติดต่อระดับใด ประจำปี 2564
  พอใจมากที่สุด
  พอใจมาก
  พอใจปานกลาง
  พอใจน้อย
  พอใจน้อยที่สุด
   


 
   
     
 
 
 
ผลิตภัณฑ์เสียมกกไก่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 
 
E-Service
 
ระบบแจ้งความชำรุดเสียหาย
ของระบบไฟฟ้าสาธารณะ
แบบฟอร์ม
ขอรับถังขยะมูลฝอย
คำร้องขอทั่วไป แบบแจ้งคำขอลงทะเบียน
ผู้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
 
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10