หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
เทศบาลตำบล เขาหินซ้อน ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
   
 
 
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน
   
 
 
เทศบาลตำบลเขาหินซ้อนมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงาน ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 มาตรา 50 และมาตรา 51 ดังนี้

รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะรวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
 
การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดี้

มาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้
 
ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
 
ให้มีโรงฆ่าสัตว์
 
ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
 
ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
 
บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
 
ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
 
ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
 
ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
 
เทศพาณิชย์

และมีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 16 ดังนี้
 
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
 
การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำ และทางระบายน้ำ
 
การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
 
การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่น ๆ
 
การสาธารณูปการ
 
การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
 
การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
 
การส่งเสริมการท่องเที่ยว
 
การจัดการศึกษา
 
การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
 
การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 
การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
 
การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 
การส่งเสริมกีฬา
 
การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
 
การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
 
การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
 
การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
 
การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
 
การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
 
การจัดให้มีและควบคุมการฆ่าสัตว์
 
การรักษาความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการอนามัยโรงมหรสพและสาธารณสถานอื่น ๆ
 
การจัดการการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
การผังเมือง
 
การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
 
การดูแลรักษาที่สาธารณะ
 
การควบคุมอาคาร
 
การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
กิจการอื่นใดที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด
 
 
 
 
 
 
   
     
 
 
 

รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร : 038-599-222
       ต่อ 11
 
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10